_
_
2015 collage for creating images

이 연작은 저의 디지털 콜라주 작업의 원화 일부 소스를 다시 콜라주하여 드로잉한 작업들입니다. 저의 작업들도 '기억의 조각들'이겠죠. 즉흥적인, 재미있게, 쉽고, 욕심없이 완성된 작업의 일부들이 재조합되어 있습니다. 원화의 또다른 원화들입니다. 제 작업의 일부이기도, 어느날 작업할 때의 기억이자, 지금 손끝에서 나온 것들이기도 합니다.

info. 19x12.5cm , 14.9x10.4cm, 300g, collage, drawing on matt paper
start in April. 2015

all works ⓒ Bom, roya

95_img8179.jpg
       
95_img8242.jpg
       
95_019.jpg
       
95_023.jpg
       
95_024.jpg
       
95_033.jpg
       
95_025.jpg
       
95_021.jpg
       
95_016.jpg
       
95_014.jpg
       
95_015.jpg
       
95_013.jpg
       
95_017.jpg
       
95_018.jpg
       
95_007.jpg
       
95_012.jpg
       
95_011.jpg
       
95_008.jpg
       
95_010.jpg
       
95_009.jpg
       
95_001.jpg
       
95_002.jpg
       
95_004.jpg
       
95_006.jpg
       
95_003.jpg
       
95_005.jpg